หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
''ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา
อุทยานแห่งชาติแม่เมย
ตลาดมูเซอผักผลไม้สดจากดอย
ศาลหลักเมืองสี่มหาราช
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตากออก
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
ภูมิประเทศ
  ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบ เป็นบริเวณสองฝั่งคลองขยายในแนวเหนือ/ใต้ โดยจะลาดลงสู่คลองขยางแบบลักษณะลดต่ำลง ในทิศใต้ตามแนวลำคลองมีเทือกเขาสูงใน ด้านตะวันตกเฉียงเหนือและทางด้านตำวันออกมีลำคลอง สำคัญคือ คลองขยาง (คลองแม่ระกา) และคลองมะสัง
 
ภูมิอากาศ
 
ฤดูร้อน ตั้งแต่ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
 
ฤดูฝน ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – กันยายน
 
ฤดูหนาว ตั้งแต่ เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์
 
การสาธารณสุขในตำบล
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล
 
จำนวน 1 แห่ง
 
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
ความปลอดภัยในตำบล
 
ตู้ยามสถานีตำรวจภูธรวังประจบ (ประจำตำบลโป่งแดง)
 
  จำนวน 1 คัน
 
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุ
6,000 ลบ.ล
 
  จำนวน 1 คัน
 
รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน
 
รถกระเช้า จำนวน 1 คัน
 
รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน
 
อปพร.ประจำหมู่บ้าน จำนวน 14 จุด
 
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้
คิดเป็นร้อยละ 87.55
 
จำนวนครัวเรือนที่ยังมีไฟฟ้าใช้
คิดเป็นร้อยละ 12.45
 
ประปาในตำบล
 
 
  ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน
 
แหล่งน้ำ
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำคลอง จำนวน 1 แห่ง
 
(คลองขยาง หรือ คลองแม่ระกา)
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝายกั้นน้ำ จำนวน 4 แห่ง
 
(ฝายประชาอาสา, ฝายชลประทาน, ฝายแม้ว, และฝายใต้ทราย)
 
บ่อน้ำตื้น / บ่อบาดาล จำนวน 60 แห่ง
 
คลองส่งน้ำ จำนวน 5 แห่ง
 
ประปา/ถังเก็บน้ำ จำนวน 43 แห่ง
 
อ่างเก็บน้ำ จำนวน 19 แห่ง
 
สระน้ำ จำนวน 118 แห่ง
 
อาชีพประชากร
 
  อาชีพประชากร
 
อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 44.36
 
อาชีพรับราชการ
/พนักงานบริษัท/รับจ้าง
ร้อยละ 24.72
 
อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 1.77
 
อาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 29.15
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
  ตำบลโป่งแดง เป็นอีกหนึ่งตำบลที่มีศาสนาสถาน ที่สำคัญด้านประวัติศาสาตร์ มีวัดเก่าแก่ และวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาช้านาน
ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 98
ผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 2
  วัด จำนวน 8 วัด
 
วัดลานห้วยเดื่อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
 
วัดโป่งแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
วัดหนองนกปีกกา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
 
วัดป่าลาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
วัดหนองกระทุ่ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
วัดโพรงตะเข้ ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
 
วัดดงชัฏก้อม ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
 
วัดสระบัว ตั้งอยู่หมู่ที่ 13
  สำนักสงฆ์ จำนวน 6 แห่ง
 
สำนักสงฆ์ทรัพย์เจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
สำนักสงฆ์ตลุกป่าตาล ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
 
สำนักสงฆ์ผาร่อง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6
 
สำนักสงฆ์บ้านตลุกขาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
 
สำนักสงฆ์น้ำดิบควง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
 
สำนักสงฆ์เขาตาหมื่น ตั้งอยู่หมู่ที่ 12
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
 
  ประเพณีและงานประจำปี
 
ประเพณีวันขึ้นปีใหม่
 
ประเพณีทำบุญกลางบ้าน
 
ประเพณีวันสงกรานต์
 
ประเพณีลอยกระทง
 
ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นประชาชนในเขตตำบลโป่งแดง
ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่
วิธีการทำเครื่องจักรสานใช้สำหรับในครัวเรือน
วิธีการทอเสื่อจากต้นกก
 
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ 80 พูดภาษาไทย
  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
 
เสื่อที่ทอจากต้นกก
 
การปั้นตุ๊กตา (ประติมากรรมปูนทราย)
 
การศึกษาในตำบล
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแดง หมู่ที่ 2
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกปีกา หมู่ที่ 3
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชะลาดระฆัง หมู่ที่ 4
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกป่าตาล หมู่ที่ 5
  โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง
 
โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1
 
โรงเรียนบ้านโป่งแดง หมู่ที่ 2
 
โรงเรียนบ้านหนองนกปีกา หมู่ที่ 3
 
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง หมู่ที่ 4
   
 
โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล หมู่ที่ 5
 
โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ หมู่ที่ 9
  ศูนย์การศึกษานอกระบบ จำนวน 1 แห่ง
 
(ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยตำบลโป่งแดง)
 
การคมนาคม
 
  การคมนาคมติดต่อกับอำเภอเมือตาก ตำบลโป่งแดง ได้ใช้เส้นทางหลักคือทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1111 สัญจรเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12
(ถนนจรดวิถีถ่อง) สายจังหวัดตาก - สุโขทัย เดินทางสู่อำเภอเมืองตาก
  ถนนภายในตำบล และตำบลใกล้เคียง มีดังนี้
 
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1111 เชื่อมต่อจากตำบลน้ำรึม ผ่านหมู่ที่ 1/2/5/8/10/11 ของตำบลโป่งแดง
 
ถนนโยธาธิการ หมายเลข ตก.2011 เชื่อมถนน รพช.ตก 1007 (สายบ้านโป่งแดง-เด่นไม้ซุง) เข้าหมู่ที่ 8
บ้านน้ำดิบควง
 
ถนน รพช.ตก.1003 เชื่อต่อทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1111 ผ่านหมู่ที่ 2/4/12 และ 14 ของตำบลโป่งแดง
 
ถนน รพช.ตก.3049 (บ้านหนองนกปีกกา - บ้านโพรงตะเข้) เชื่อมต่อถนน รพช.ตก.1007 เข้าหมู่ที่ 9
บ้านโพรงตะเข้
 
ถนน รพช.ตก.1009 (สายบ้านหนองนกปีกกา - บ้านยางโอง) ผ่านหมู่ที่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม
 
ถนน ตก.1010 (สายบ้านโป่งแดง-น้ำดิบ/สามไร่) เชื่อมต่อกับตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
  บริการรถโดยสาร และยานพาหนะขนส่งประจำทาง
 
การเดินทางรถโดยสานประจำทาง มีรถโดยสารประจำทางจากหมู่บ้านเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองตาก ตามเส้นทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1111และถนนสายรองต่าง ๆ ข้างต้น โดยยานพาหนะขนส่งประจำทาง ได้แก่ รถโดยสารประจำทาง(รถบัส),รถรับส่งขนาดเล็ก
  สะพาน
 
สะพานคอนกรีต จำนวน 20 แห่ง
 
สะพานไม้ จำนวน 1 แห่ง
 
การสื่อสารในตำบล
 
  ตำบลโป่งแดงมีสัญญาณโทรศัพท์ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
 
ใช้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ AIS
/DTAC/CAT/TRUE-H สัญญาณครอบคลุมทั่วถึง
 
ารสื่อสารโดยโทรศัพท์สาธารณะขององค์การ
โทรศัพท์แบบผ่านดาวเทียม (ตั้งจานรับสัญญาณ)
และโทรศํพท์แบบคู่สาย 1 จุด ที่หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแดง
  ระบบไปรษณีย์และระบบกระจายเสียง
 
ไปรษณีย์เอกชนรับ-จ่าย จำนวน 1 แห่ง
 
ไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง
 
เสียงตามสาย จำนวน 14 แห่ง
 
การรวมกลุ่มของประชาชน
 
  การรวมกลุ่ม แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
 
กลุ่มอาชีพ จำนวน 14 กลุ่ม
 
กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 13 กลุ่ม
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
  อุตสาหกรรม
 
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)
 
จำนวน 1 แห่ง
  การบริการ
 
ร้ายขายของชำ จำนวน 66 แห่ง
 
ร้านซ่อมรถ จำนวน 17 แห่ง
 
โรงเรือนเลี้ยงสุกร จำนวน 19 แห่ง
 
ร้านขายอาหาร จำนวน 10 แห่ง
 
กลุ่มประติมากรรมปูนทราย จำนวน 6 แห่ง
 
โรงสีข้าว จำนวน 5 แห่ง
 
โรงงานกลั่นสุรา จำนวน 4 แห่ง
 
ปั้มน้ำมัน(ขนาดเล็ก) จำนวน 7 แห่ง
   
 
โรงงานสารส้ม จำนวน 1 แห่ง
 
ร้านเสริมสวย จำนวน 4 แห่ง
 
ร้านวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 แห่ง
 
ร้านเกมส์ จำนวน 1 แห่ง
 
โกดังเก็บของ จำนวน 2 แห่ง
 
ร้านล้างอัดฉีด จำนวน 1 แห่ง
 
ลานคอนกรีต จำนวน 1 แห่ง
 
เสาสัญญาณ จำนวน 8 แห่ง
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-591-401
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร : 055-892-046 ต่อ 11
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
จำนวนผู้เข้าชม 116,384 เริ่มนับ 9 ต.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10