หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
''ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา
อุทยานแห่งชาติแม่เมย
ตลาดมูเซอผักผลไม้สดจากดอย
ศาลหลักเมืองสี่มหาราช
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตากออก
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120
1
2
3
4
5
 
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาตำยลในน่าอยู่มีความเข้มแข็งโดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
 
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพคนความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง, ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข ด้านกีฬา และนันทนาการ
 
เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในตำบลโป่งแดง โดยการจัดการระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท้องถิ่น และการป้องกันแก้ไข ปัญหายาเสพติด
 
การพัฒนางานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าและน้ำ การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฎิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อม ที่มีอย่างยั่งยืน
 
ส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และการส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปเชิงอนุรักษ์ เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
 
 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
         
   
ก่อสร้างและปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าและท่อระบายน้ำ
     
การขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ
     
การก่อสร้งและขยายเขตประปา
     
การบริการสาธารณะ
     
การพัฒนาแหล่งน้ำ
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
         
   
ส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
     
ส่งเสริมด้านสวัสดิการและที่อยู่อาศัย
     
การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
     
การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย
     
การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ
 
  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
         
   
พัฒนาบุคลากร เครื่องมือ และจัดระบบป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)
     
สนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย
     
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
         
   
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     
สร้างจิตสำนึกและความตระกนักในกรจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
     
สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค
     
การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย
 
  ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
         
   
ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
     
ส่งเสริม อนุรักษ์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
 
  ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผนและส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาการท่องเที่ยว
         
   
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและผลักดันกระตุ้นเศรษฐกิจ
     
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ เช่น ปรับปรุงภูมิทัศน์
 
  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
         
   
ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน
     
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
     
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-591-401
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โทร : 055-892-046 ต่อ 11
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง
จำนวนผู้เข้าชม 116,418 เริ่มนับ 9 ต.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10